این مجموعه صرفا جهت کسب اطلاعات پیرامون حوزه های مربوطه بوده، از تصمیم گیری مستقل خودداری کرده و در صورت ابهام از نظرات پزشک معالج خود بهره مند گردید.